Algemene voorwaarden

Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Laptopsverhuur.nl (hierna te noemen verhuurder) gedane offertes, met verhuurder gesloten overeenkomsten en de aan verhuurder verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “koper”, “koper/huurder” of “huurder”) zijn op transacties met verhuurder van toepassing indien verhuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen verhuurder uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.

Artikel 2

EIGENDOM

De gehuurde apparatuur blijft eigendom van Verhuurder, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van Verhuurder. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitvoering van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Artikel 3

PRIJZEN

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Verhuurder toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 4

VERLENGING

Voor afloop van de huurperiode zullen wij contact met u opnemen, om te vernemen of u de huurperiode wilt verlengen. Als wij er niet in slagen contact met u te krijgen verwachten wij dat u zelf uiterlijk een week voor afloop van de periode de huur schriftelijk of telefonisch opzegt. Als dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden te verlengen.

Artikel 5

BORG

Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

Artikel 6

LEGITIMATIEPLICHT BIJ OPHALEN APPARATUUR

Bij het afhalen van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht.

Artikel 7

BETALING

Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen contant, per telefonische overboeking of op basis van incasso vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch geïncasseerd. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaald, heeft Verhuurder het recht u over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per (gedeelte ven een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor u rekening. De incasso kosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 250 (tweehondervijftig euro).

Artikel 8

REPARATIE

Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden in de Benelux kosteloos verholpen. Verhuurder zal na ontvangst van de serviceaanvraag, gerekend binnen de serviceperiode (9.00 tot 17.00 uur) binnen 4 uur aanvangen met telefonische ondersteuning en/of reparatie dan wel vervanging ter plekke. De huurperiode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengt worden met de periode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest.

Artikel 9

VERPAKKINGSMATERIAAL

Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Verhuurder. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal zal Verhuurder de kosten voor vervanging in rekening brengen. Bij retournering van de apparatuur na beëindiging van de huurovereenkomst, zal Laptopsverhuur.nl u de werkelijke kosten in rekening brengen per artikel waarvan de verpakking ontbreekt.

Artikel 10

Titel

tekst

Artikel 11

ANNULERING

Wanneer de annulering tenminste 10 dagen voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorberekend. Bij 9 tot 5 dagen, 5 tot 3 dagen, resp. 3 tot 1 dagen, 25%, 50% en 100% van de totale huursommen zoals vermeld in de ondertekende offerte worden doorgerekend. Deze kosten zullen maximaal de gesommeerde huursommen over 8 weken bedragen. Transport en installatiekosten worden berekend voor zover deze door Verhuurder al zijn uitgevoerd.

Artikel 12

TERUGGAVE VAN DE APPARATUUR

Indien bij de installatie en/of retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht. Huurder verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend terug ingeleverd worden bij Verhuurder.

Artikel 13

VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING

1. Verhuurder neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
2. Indien een aan Verhuurder verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Verhuurder in het algemeen beperkt tot het navolgende:
* Verhuurder zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper/huurder kosten in rekening te brengen.
* Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Verhuurder het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.
3. Verhuurder is in elk geval niet geval aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken na installatie door Verhuurder vervolgens op een andere wijze heeft geïnstalleerd dan wel wijziging(en) heeft aangebracht in de installatie;
b. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordag of nadat de koper/huurder de zaken op onjuiste wijze en/of voortijdig in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren;
c. beschadiging aan ruimten, elektriciteitsvoorziening en andere aan koper/huurder toebehorende materialen, tenzij koper/huurder aantoont dat deze beschadiging een gevolg van onzorgvuldig handelen van Verhuurder.
4. Voorts is iedere (verdere) aansprakelijkheid, waaronder begrepen gevolgschade en winstderving, tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Verhuurder (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor hij aansprakelijk geacht moet worden).
5. Indien Verhuurder terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper/huurder, dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de koper/huurder Verhuurder terzake volledig vrijwaren en Verhuurder alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.

Artikel 14

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Indien u niet behoorlijk of niet tijdig betaald en/of u niet voldoet aan enige verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Verhuurder en/of in geval van (dreigend) faillissement surseance van betaling of beslaglegging en/of uw onderneming (gedeeltelijk)wordt stilgelegd of geliquideerd en/of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan Verhuurder heeft meegedeeld, is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is Verhuurder gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. huurder verschaft te alle tijde een door Verhuurder aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan Verhuurder de vervallen en niet betaalden termijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.

Artikel 15

AANVULLENDE BEPALINGEN

De opdracht tot verhuur wordt door Verhuurder uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Verhuurder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Indien Verhuurder door overmacht verhinderd zou zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip te verhuren, heeft zij het recht de uitvoering van deze opdracht tot verhuur naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht te annuleren (en de overeenkomst te ontbinden) zonder schadeplichtig te zijn jegens koper. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van Verhuurder als in het bedrijf van derden van wie Verhuurder de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor Verhuurder redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren. Verhuurder geeft de koper in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de koper terstond mededeling van Verhuurder zal ontvangen van een geval van verhindering door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Het is Verhuurder toegestaan de gehuurde zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is Verhuurder gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 16

KLACHTEN

De verhuurde zaken worden door Verhuurder regelmatig gecontroleerd en onderhouden en voor afgifte aan de huurder op bedrijfszekerheid gecontroleerd. De huurder wordt geadviseerd de gehuurde zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien tijdens de huurperiode niet wordt gereclameerd bij Verhuurder terzake het niet of niet voldoende functioneren van de gehuurde zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs. Verhuurder is slechts gehouden vervangende zaken ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar zijn.

Artikel 17

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle met Verhuurder gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.